Orientering til arvinger

Retten til uskifte


Hovedreglene om rett å sitte i uskifte
Samboere med felles barn har fra 1. juli 2009 rett til å sitte i uskifte med hverandres eiendeler. Retten til å sitte i uskifte følger direkte av loven. Man har altså en slik rett uten at dette er fastsatt i testament.

Å sitte i uskifte innebærer at den gjenlevende får en bruksrett til eiendelene som er omfattet av uskiftet. Etter loven har en gjenlevende samboer rett til å sitte i uskifte med samboernes felles bolig og innbo samt fritidseiendom og bil. For fritidseiendom og bil er det et vilkår at eiendelen har tjent til samboernes felles bruk.

Den som sitter i uskifte med den avdødes eiendeler, kan råde over eiendelene nesten som en eier. Han eller hun kan likevel ikke gi bort fast eiendom eller gi andre gaver som står i misforhold til boets størrelse.

Etterlater den avdøde seg særkullsbarn, må den gjenlevende samboeren ha samtykke fra disse barna for å kunne sitte i uskifte. Det er mulig å gjøre avtaler om dette på forhånd.

Den gjenlevendes gjeldsansvar
En samboer som velger å overta eiendeler i uskifte, må også overta ansvaret for all gjeld som påhvilte den avdøde, ikke bare gjeld som er knyttet til de eiendelene som overtas uskiftet. Det vil derfor være viktig for den gjenlevende å vurdere den gjeldsbelastningen dette vil innebære. Selv om gjeldsbelastningen er akseptabel, er det også andre kostnader knyttet til det å eie fast eiendom og bil, for eksempel ulike skatte- og avgiftskrav og utgifter til vedlikehold og reparasjoner. Den gjenlevende bør derfor vurdere om han eller hun er tjent med å overta eiendelene uskiftet.

Adgangen til å fastsette uskifterett ved testament
Samboere med felles barn kan fastsette i testament at den gjenlevende samboeren skal ha rett til å sitte i uskifte med andre eiendeler enn de som følger av loven.

Det kan fastsettes i testament at den andre samboeren skal ha rett til å sitte i uskifte med færre eiendeler enn det som følger av loven, eventuelt at den andre samboeren ikke skal ha rett til å sitte i uskifte i det hele tatt. Samboeren skal i så fall varsles om dette. Hvis samboeren ikke er varslet, er en slik testamentsbestemmelse som hovedregel ikke gyldig. Det kan derfor være hensiktsmessig å sikre dokumentasjon om at samboeren er varslet.

Det kan også fastsettes i testament at den andre samboeren skal ha rett til å sitte i uskifte med flere eiendeler enn det som følger av loven, eventuelt at han eller hun skal ha rett til å sitte i uskifte med alle eiendelene etter den avdøde. Den gjenlevende kan også sitte i uskifte med flere eiendeler enn det som følger av loven, hvis de andre arvingene samtykker til dette.

Samboere som ikke har felles barn, har ikke rett til å sitte i uskifte etter hverandre. En slik rett kan heller ikke fastsettes i testament.


Tilbake