Pensjon, trygdeytelser og stønad

Båretransport


Når et medlem i NAV Trygd dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr 2.868,- pr. 2024) til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt dekket. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Vi kan gi nærmere orientering og på vegne av den som tar hånd om gravferden søke NAV Trygd om refusjon av båretransportutgifter.

Gravferdsstønad
kr 28.677,-


Gravferdsstønad for enslige:
Oppgi nettoformue (inkludert ligningsverdi av bolig og andre formuesgjenstander) fra den siste ligningsutskriften eller den siste selvangivelsen. Nettoformuen kommer til fradrag i stønaden. Likeledes hvis det utbetales forsikringsbeløp, tjenestepensjon til avdøde for måneden etter dødsmåneden og begravelseskasse eller lignede fra arbeidssted, forening, organisasjon eller annet etter dødsfallet.

Gravferdsstønad for gifte eller samboende med felles barn:
Oppgi samlet brutto finansformue for gjenlevende og avdøde (kontanter, bankinnskudd, omsettelige aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer) fra siste ligningsutskrift eler siste selvangivelse. (Verdi av bolig, hytte, bil og andre formuesgjenstander skal ikke medregnes. Gjeld kan ikke trekkes fra). Finansformuen kommer i fradrag i stønaden. Likeledes hvis det utbetales, forsikringsbeløp, tjenestepensjon til avdøde for måneden etter dødsmåneden og beløp fra begravelseskasse eller lignende fra arbeidssted, forening, organisasjon eller annet etter dødsfallet.

Gravferdsstønad for barn: 
Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opp til kr. 28.677,- til dekning av dokumenterte utgifter til gravferden (2024). På vegne av den som tar hånd om gravferden kan vi ordne med nødvendige søknader til Nav i denne forbindelse.


Tilbake