Orientering til arvinger

Her finner du bl.a. informasjon om retten til arv og uskifte,
samt nedlastbare skjemaer vedr. skifte av dødsbo.


ARVEAVGIFTEN FJERNES FRA 1. januar 2014.
Stortinget har vedtatt å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2013.

Endring får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for arv hvor dødsfallet skjer etter 31. desember 2013.

For gav er og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten.

ARV/GAVER I 2013
For gaver som er gitt eller gis før årssjuftetm skal det betales arveavgift etter regler og satser for 2013. Det samme gjelder for arv etter dødsfall som skjer i 2013. Dette gjelder selv om arvingen overtar rådigheten over arven først i 2014 eller senere.

DU UNNGÅR IKKE ARVEAVGIFT VED Å KREVE OFFENTLIG SKIFTE
Vedtaket innebærer at alle dødsfall i 2013 eller tidligere skal avgiftsberegnes. Det er lagen overgangsregel som innebærer at man ikke kan unngå avgiften ved å kreve offentlig skifte, selv om bobehandlingen avsluttes i 2014 eller senere. Dette gjelder også hvis boet kreves tilbakelevert til privat skifte i 2014 eller senere. Stortinget har derfor fattet avgiftsvedtak for 2014 med gjeldende fribeløp og satser.

DU KAN IKKE TILBAKEKALLE GAVER
Avgiftsplikten på gaver inntrer når gaven anses som gitt. For de aller fleste gaveobjekter vil gaven anses som gitt når det er sendt en gavemelding til Skatteetaten. Gaver gitt før årsskiftet er avgiftspliktig selv om selve arveavgiftsvedtaket ikke kommer før i 2014. Dette innebærer at når gavedisposisjonen er gjennomført, kan den ikke tilbakekalles med virkning for avgiftsberegningen. En tilbakekalling av gave kan innebære en ny arveavgiftspliktig transaksjon, slik at du risikerer dobbel avgift.

SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER
Det er vedtatt innføring av kontinuitetsprinsippet som hovedregel for arv- og gaveoverføringer med virkining fra og med inntektsåret 2014. Skattemessig kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers historiske inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere givinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det som er overført. Det er vedtatt unntak for kontinuitetsprinsippet for boliger, fritidseiendom, gårdsbruk og skogbruk, som kunne vært solgt skattefritt av arvelater eller giver på gave- eller dødsfallstidspunktet. Dette innebærer at inngangsverdien for bolig- og fritidseiendom skal settes til markedsverdien på ervervstidspunktet. For alminnelig gårdsbruk eller skogbruk innebærer dette at inngangsverdien på mottakers hånd maksimalt kan settes til 3/4 deler av eiendommens antatte salgsverdi.

HVOR ATTESTENE KAN SKAFFES 
Skifteattest:
Skifterett, etter at skifteskjema er utfyllt og innlevert.

Dødsattest m/diagnose:
Sykehus, sykehjem eller lege.

Dødsattest m/navn:
Sykehus/sykehjem eller lege, Utskrift av skifteretten/lensmannesns protokoll.

Skjemaer vedr. skifte av dødsbo:
Kan lastes ned nedenfor.


Orientering om gravferd

Informasjon om båretransport, valg av sang og musikk til seremonien, og offentlig melding finner du her. Les mer...

Pensjon, trygdeytelser og stønad

Informasjon om pensjon, trygdeytelser og stønad finner du her. Les mer...

Forberedelser

Når et dødsfall inntreffer, er det mange ting som må ordnes opp i. Vi hjelper deg! Les mer...

Melding om uskifte
bo for ektefeller


Erklæring om privat
oppgjør av dødsbo av liten verdi


Melding om uskifte
bo for samboere


Fullmakt ved privat skifte av dødsbo


Erklæring om privat skifte av dødsbo


Arverekkefølge